Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.6.2024]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.6.2024]

BOŚiR.6740.1.6.2024

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 311; dalej: specustawa) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.; dalej: Kpa)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 04 marca 2024 r. Wójta Gminy Goworowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Rozbudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W, gmina Goworowo – od km 1+416,05 do km 1+577,43”.

Inwestycja obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

-     90, 86/2 (86/3, 86/4), 88/89 (88/1412, 88/1413), 89 (89/1, 89/2), 3 (3/1, 3/2) w obrębie ewidencyjnym Smólnik, gm. Goworowo,

w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 65B od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek (8:00–16:00), wtorek (8:00–17:30), piątek (8:00–14:30), w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goworowo i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goworowo, w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Ostrołęce ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:12, 21-03-2024
Data wygaśnięcia :12:12, 20-04-2024
Wyświetleń :58