Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.8.2024]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.8.2024]

Ostrołęka, 24 kwietnia 2024 r.

BOŚiR.6740.1.8.2024

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 311, dalej specustawa) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., dalej Kpa)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 19.03.2024 r. uzupełniony w dniu 12.04.2024 r., Wójta Gminy Troszyn, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Marcina Macko, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę przebudowę drogi gminnej w ramach zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 251125W Kurpie Dworskie – Grucele”
w miejscowości Grucele gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem, według katastru nieruchomości)

- 411, 339 (339/1, 339/2), 338 (338/1, 338/2), 337 (337/1, 337/2) w obrębie ewidencyjnym Grucele, gm. Troszyn

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone zlokalizowane poza pasem drogowym, dla których występuje obowiązek budowy lub przebudowy obiektów zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c oraz e-h specustawy:

- 340 w obrębie ewidencyjnym Grucele gm. Troszyn.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej będzie równocześnie decyzją zatwierdzającą podziały nieruchomości na potrzeby ww. inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kpa, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogąc zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wniosku w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 65D od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:30, piątek 8:00-14:30), w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Troszyn oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Troszyn, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :17:57, 24-04-2024
Data wygaśnięcia :17:57, 24-05-2024
Wyświetleń :74