Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.25.2023]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.25.2023]

Ostrołęka, 21 marca 2024 r.

BOŚiR.6740.1.25.2023

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2024 r. poz. 311/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm./

zawiadamiam

że na wniosek Pana Leszka Chmielewskiego – pełnomocnika Wójta Gminy Olszewo – Borki z dnia 18.12.2023 r. (data wpływu: 21.12.2023 r.), została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 4/2024 z dnia 21.03.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującej: „Rozbudowę drogi gminnej – ul. Mazurskiej w msc. Antonie” w obrębie ewidencyjnym Antonie, gmina Olszewo – Borki, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

          676, 59/3, 651/3, 40/1, 55/1, 39/1, 54/1, 52/1, 38/3, 37/1, 51/6, 35/1, 34/1, 650, 22/7, 646, 46 (46/1, 46/2), 60/2 (60/3, 60/4),  61/6 (61/11, 61/12), 41 (41/1, 41/2), 56/3 (56/6, 56/7), 58/2 (58/3, 58/4), 57/2 (57/3, 57/4), 36 (36/1, 36/2) w obrębie ewidencyjnym Antonie, gm. Olszewo - Borki

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości oraz projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:30, piątek 8:00-14:30).

       Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszewo – Borki, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :16:28, 22-03-2024
Data wygaśnięcia :16:28, 21-04-2024
Wyświetleń :43