Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.116.2021]

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.116.2021]

Ostrołęka, dnia 16 kwietnia 2024 roku

GN.683.2.116.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Starosta Ostrołęcki w dniu 16-04-2024 r. wydał decyzję znak GN.683.2.116.2021 w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę o nieuregulowanym stanie prawnym nr 494/4 o pow. 0,0222 ha, położoną w obrębie Jarnuty gm. Czerwin, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 8/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21.04.2021 r. znak: GBN.6740.1.20.2020 obejmująca: „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2568 W Goworowo-Tomasze-Rzekuń w km od 8+300,00 do 15+100,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w miejscowości Bobin” w obrębie ewidencyjnym Bobin, Jarnuty, Tomasze gm. Czerwin oraz w obrębie ewidencyjnym Zapieczne gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, utrzymana w mocy ostateczną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 10/SPEC/2023 z dnia 23-06-2023 r. znak: WI-I.7821.40.3.2021.RR/MO/AC – stała się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :08:45, 17-04-2024
Data wygaśnięcia :08:45, 17-05-2024
Wyświetleń :51