Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania [GN.683.2.71.2022]

ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania [GN.683.2.71.2022]

Ostrołęka, dnia 28 września 2022 roku

GN. 683. 2. 71. 2022

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 12 ust.4a i art. 18 ustawy z dnia                             10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 176 ze zm.)      

Starosta Ostrołęcki

z a w i a d a m i a, że  zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr 89/1 o pow. 0,0307 ha, nr 91/1 o pow. 0,0102 ha, położone w obrębie Rutkowo, gm. Czarnia, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 5/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14.03.2022 r. znak: BOŚiR.6740.1.14.2021 obejmująca: „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2509W od km 6+297,50 do km -0+044,25, nr 2510W od km 4+892,00 do km 4+599,95 oraz nr 2586W od km -0,048,70 do km 3+063,51 wraz z niezbędną infrastrukturą” gmina Czarnia, powiat ostrołęcki, zmieniona postanowieniem z dnia 23-05-2022 r. - stała się ostateczna.

Działki nr 89/1 i 91/1 wydzielone zostały z nieruchomości oznaczonej przed podziałem nr 89 i 91, posiadającej nieuregulowany stan prawny (właściciele nie żyją i nie zostało przeprowadzone po nich postępowanie spadkowe).

Stosownie do treści  art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwanej dalej „specustawą” odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Organem właściwym do orzekania  w przedmiotowej sprawie jest starosta.

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości (art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej „ugn”).

Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W myśl art. 113 ust. 7 przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić swoje roszczenia w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 1000 do 1400 w terminie 14 dni od podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości. W przypadku niezgłoszenia się wymienionych osób ustalone odszkodowanie podlega złożeniu do depozytu sądowego.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :09:22, 29-09-2022
Data wygaśnięcia :09:22, 29-10-2022
Wyświetleń :56