Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE  [GN.683.3.117.2021]

ZAWIADOMIENIE  [GN.683.3.117.2021]

Ostrołęka, dnia 18 stycznia 2023 roku

GN.683.3.117.2021

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że  Starosta Ostrołęcki zgromadził materiał dowodowy pozwalający
na wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowania za działkę nr 165/1 o pow. 0,0100 ha, położoną w obrębie Zimna Woda i Olkowa Kępa, gm. Baranowo, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Baranowo, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 17/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24-11-2021 r. znak: BOŚiR.6740.1.10.2021 obejmująca: „Rozbudowę drogi gminnej Nr 250132W Budne - Zimna Woda -Olkowa Kępa od km 0+023,80 do 0+300,00 w obrębie ewidencyjnym Zimna Woda i Olkowa Kępa, gm. Baranowo, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie” - stała się ostateczna.

Na podstawie art. 10 §1 Kodeksu podstępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną  w sprawie dotyczącej  ustalenia odszkodowania, w tym z operatem szacunkowym, wypowiedzieć się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić na piśmie ostateczne żądania  w terminie  7 dni od otrzymania niniejszego pisma w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy  ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i  w godzinach od 10°° do 14°°.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:15, 19-01-2023
Data wygaśnięcia :10:15, 18-02-2023
Wyświetleń :42