Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE  [GN.683.2.580.2021]

ZAWIADOMIENIE  [GN.683.2.580.2021]

Ostrołęka, dnia 28 listopada 2023 roku

GN.683.2.580.2021

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że Starosta Ostrołęcki zgromadził materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowania za działkę nr 98/1 położoną w obrębie Myszyniec Stary gm. Myszyniec, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 12/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.08.2021 r. znak: BOŚiR.6740.1.5.2021 obejmująca: „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2505W Myszyniec – Pełty – granica województwa od ok. km 1+518,00 do ok. km 8+000,00 z budową oświetlenia ulicznego w obrębie ewidencyjnym Myszyniec, Myszyniec Stary, Pełty gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie” - stała się ostateczna.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z operatem szacunkowym oraz zgłosić swoje roszczenia w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 1000 do 1400 w terminie 7 dni od podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości. W przypadku niezgłoszenia się wymienionych osób ustalone odszkodowanie podlega złożeniu do depozytu sądowego.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :16:27, 30-11-2023
Data wygaśnięcia :16:27, 30-12-2023
Wyświetleń :41