Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE  [GN.683.2.49.2022]

ZAWIADOMIENIE  [GN.683.2.49.2022]

Ostrołęka, dnia 29 listopada 2023 roku

GN.683.2.49.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że Starosta Ostrołęcki zgromadził materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowania za działkę nr 54/1, położoną w obrębie Rutkowo, gm. Czarnia, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 5/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14.03.2022 r. znak: BOŚiR.6740.1.14.2021 obejmująca: „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2509W od km 6+297,50 do km -0+044,25, nr 2510W od km 4+892,00 do km 4+599,95 oraz nr 2586W od km -0,048,70 do km 3+063,51 wraz z niezbędną infrastrukturą” gmina Czarnia, powiat ostrołęcki, zmieniona postanowieniem z dnia 23-05-2022 r. - stała się ostateczna.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z operatem szacunkowym oraz zgłosić swoje roszczenia w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie 7 dni od podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości. W przypadku niezgłoszenia się wymienionych osób ustalone odszkodowanie podlega złożeniu do depozytu sądowego.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :16:25, 30-11-2023
Data wygaśnięcia :16:25, 30-12-2023
Wyświetleń :37