Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE  [GN.6820.5.2022]

ZAWIADOMIENIE  [GN.6820.5.2022]

GN.6820.5.2022                                                                 Ostrołęka, 25 kwietnia  2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 372 o łącznej pow. 0,74 ha położonych w obrębie BUDNE SOWIĘTA gm. Baranowo.

Na podstawie  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), strony postępowania mogą (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić na piśmie ostateczna żądania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja udostępniona jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 16.00.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Baranowo

(2 egz. – w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 14 dni oraz publikację w BIP Gminy Baranowo;                                                                              

  1. Sołtys wsi Budne Sowięta gm. Baranowo

(2 egz. – w celu podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w tej miejscowości oraz zwrot 1 egz. zawiadomienia z podaniem daty publicznego ogłoszenia);

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :16:13, 25-04-2022
Data wygaśnięcia :16:13, 25-05-2022
Wyświetleń :32