Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE  [GN.6820.12.2023]

ZAWIADOMIENIE  [GN.6820.12.2023]

GN.6820.12.2023                                                                 Ostrołęka, 09 listopada  2023 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 419 o pow. 0,3370 ha położonej w obrębie ZAORZE gm. Goworowo.

Na podstawie  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), strony postępowania mogą (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić na piśmie ostateczna żądania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja udostępniona jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 9.00 do 15.00.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Goworowo
  2. Sołtys wsi Zaorze gm. Goworowo
  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :20:57, 09-11-2023
Data wygaśnięcia :20:57, 09-12-2023
Wyświetleń :34