Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE  [GBN.6821.8.13.2016]

ZAWIADOMIENIE  [GBN.6821.8.13.2016]

GBN.6821.8.13.2016                                                                 Ostrołęka, 15 czerwca 2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Nawiązując do wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Ludwinowo postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Ludwinowo gm. Goworowo – informuję, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie.

W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), strony postępowania przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag, złożyć końcowe oświadczenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W myśl z art. 41 § 2 kpa w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Dokumentacja udostępniona jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 16.00.

Otrzymują:

  1. Urząd Gminy w Goworowie

07-440 Goworowo

  1. Sołtys wsi Ludwinowo

07-440 Goworowo

3.      Cezary Dawid Witkowski

4.      Paweł Parzych

5.      Paweł i Agnieszka małż. Parzych

6.      Kamil Pierzchała

7.      Tomasz Oleksiak

8.      Wojciech Andrzej i Marzena małż. Oleksiak

9.      Stanisław Laskowski

10.  Paweł Marek i Sylwia małż. Gołębiewscy

11.  Leszek i Ewa Jadwiga małż. Sypniewscy

12.  Dariusz Stanisław i Barbara małż. Koszelak

13.  a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:58, 15-06-2022
Data wygaśnięcia :15:58, 15-07-2022
Wyświetleń :25