Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE  [GBN.6820.8.2022]

ZAWIADOMIENIE  [GBN.6820.8.2022]

GBN.6820.8.2022                                                                  Ostrołęka,  03 czerwca 2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140)

                                         z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego o uznanie za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 137 o pow. 0,10 ha w obrębie ewidencyjnym DOBROŁĘKA gm. Olszewo-Borki.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty, z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

W związku z art. 10 § 1 Kpa informuję, że strony mogą na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

            Proszę o podanie niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki na okres 14 dni oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszewo-Borki.

Ponadto informuję, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu  (https://www.bip.powiatostrolecki.pl/ ) oraz portalu www.eostroleka.pl  .

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Olszewo-Borki
  2. Sołtys wsi Dobrołęka

gm. Olszewo-Borki

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:58, 03-06-2022
Data wygaśnięcia :15:58, 03-07-2022
Wyświetleń :35