Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE  [GBN.6820.5.2021]

ZAWIADOMIENIE  [GBN.6820.5.2021]

GBN.6820.5.2021                                                                                       Ostrołęka,  06 kwietnia  2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 703)

  

                                  

                                  Starosta  Ostrołęcki  zawiadamia

o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 199 o pow. 0,12 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Majk gm. Baranowo.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty, z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z art. 10 § 1 Kpa informuję, że strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

          

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Baranowo
  2. Sołtys wsi Majk gm. Baranowo
  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :11:30, 07-04-2021
Data wygaśnięcia :11:30, 07-05-2021
Wyświetleń :22