Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE  [GBN.6820.4.2021]

ZAWIADOMIENIE  [GBN.6820.4.2021]

GBN.6820.4.2021                                                                                          Ostrołęka,  02 kwietnia 2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 703)  zawiadamiam  o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działki nr 263/2 o pow. 0,07 ha położonej w obrębie JAZGARKA gm. Kadzidło.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b, w godzinach pracy urzędu (tj. od 8.00 do 16.00) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:

                                                                                                  

  1. Wójt Gminy Kadzidło                                      
  2. Sołtys wsi Jazgarka
  1. Kadzidło
  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :11:28, 07-04-2021
Data wygaśnięcia :11:28, 07-05-2021
Wyświetleń :25