Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O  ROZPRAWIE

ZAWIADOMIENIE O  ROZPRAWIE

GBN.6821.8.6.2019                                                                                             Ostrołęka, 29 czerwca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 703)                            

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji administracyjnej o uznaniu za wspólnotę gruntową nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 125 o pow. 0,1255 ha, położonej w obrębie Żebry-Ostrowy gm. Olszewo-Borki.

W związku z tym wzywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony oraz świadków w przedmiotowym postępowaniu (osobiści lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.

Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 kpa).

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b, od godz. 8.00 do 15.00.

Otrzymują:

  1. Urząd Gminy Olszewo-Borki

  2. Sołtys wsi Żebry-Ostrowy

gm. Olszewo-Borki

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:20, 29-06-2020
Data wygaśnięcia :15:20, 29-07-2020
Wyświetleń :60