Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania  [GN.6820.3.2022]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania  [GN.6820.3.2022]

GN.6820.5.2024                                                           Ostrołęka, dnia 29 stycznia 2024 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140) zawiadamiam  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działki nr 158 o pow. 2,22 ha położonej w obrębie KORCZAKI gm. Rzekuń.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b, w godzinach pracy urzędu (tj. od 9.00 do 15.00) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W związku z art. 10 § 1 Kpa informuję, że strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

          

Otrzymują:

                                                                                                  

  1. Wójt Gminy Rzekuń                                        
  2. Sołtys wsi Korczaki gm. Rzekuń
  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :17:53, 31-01-2024
Data wygaśnięcia :17:53, 01-03-2024
Wyświetleń :39