Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania [GN.683.3.197.2023]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania [GN.683.3.197.2023]

Ostrołęka, dnia 07 lutego 2024 roku

GN.683.3.197.2023

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4a i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.)

Starosta Ostrołęcki

z a w i a d a m i a, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr 62/1 o pow. 0,0138 ha, nr 79/1 o pow. 0,0295 ha o nieuregulowanym stanie prawnym (właściciel nieustalony) położone w obrębie Jazgarka gm. Kadzidło, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Kadzidło z dniem, w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 21/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 04-12-2023 r. znak: BOŚiR.6740.1.19.2023 obejmująca rozbudowę drogi gminnej nr 250528W od km 0+000,00 do km 3+032,04 w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gm.. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Jazgarce kol. Zaśwince” – stała się ostateczna.

Stosownie do treści art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwanej dalej „specustawą” odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Organem właściwym do orzekania w przedmiotowej sprawie jest starosta.

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości (art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej „ugn”).

Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której  ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W myśl art. 113 ust. 7 przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić swoje roszczenia w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 1000 do 1400 w terminie 14 dni od podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości. W przypadku niezgłoszenia się wymienionych osób ustalone odszkodowanie podlega złożeniu do depozytu sądowego.Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :11:35, 09-02-2024
Data wygaśnięcia :11:35, 10-03-2024
Wyświetleń :42