Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego [GN.6820.12.2024]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego [GN.6820.12.2024]

GN.6820.12.2024                                                                 Ostrołęka, dnia 06 maja 2024 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działek nr 235 o pow. 0,16 ha i nr 290 o pow. 1,00 ha położonych w obrębie DRWĘCZ gm. Rzekuń.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b, w godzinach pracy urzędu (tj. od 9.00 do 15.00) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W związku z art. 10 § 1 Kpa informuję, że strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Rzekuń

  2. Sołtys wsi Drwęcz gm. Rzekuń

  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:49, 07-05-2024
Data wygaśnięcia :14:49, 06-06-2024
Wyświetleń :60