Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego [GBN.6820.16.2022]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego [GBN.6820.16.2022]

GBN.6820.16.2022                                                                Ostrołęka,  04 sierpnia 2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140)

                                

                                  Starosta Ostrołęcki zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 215 o pow. 0,94 ha, położonej w obrębie ZIMNA WODA i OLKOWA KĘPA gm. Baranowo.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty, z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z art. 10 § 1 Kpa informuję, że strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta postępowania udostępnione zostaną w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b, w godz. 9.00 – 15.00.

            

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Baranowo
  2. Sołtys wsi Zimna Woda i Olkowa Kępa

gm. Baranowo

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :16:27, 04-08-2022
Data wygaśnięcia :16:27, 03-09-2022
Wyświetleń :26