Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE  [GN.6820.16.2022]

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE  [GN.6820.16.2022]

GN.6820.16.2022                                                                  Ostrołęka, 31 sierpnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140), zawiadamiam, że w dniu 19 września 2022 r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 215 położonej w obrębie ZIMNA WODA i OLKOWA KĘPA gm. Baranowo. Rozprawa odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b.

W związku z tym wzywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony oraz świadków (osobiści lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.

Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 kpa).

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b, od godz. 8.00 do 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 7141610.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Baranowo
  2. Sołtys wsi Zimna Woda i Olkowa Kępa

gm. Baranowo

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:58, 01-09-2022
Data wygaśnięcia :15:58, 01-10-2022
Wyświetleń :42