Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Zwierzęta » Kupię

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE  [GBN.6820.6.2022]

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE  [GBN.6820.6.2022]

GBN.6820.6.2022                                                                        Ostrołęka, 07 czerwca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140)                            

                               Starosta   Ostrołęcki   zawiadamia,

że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna w sprawie o uznanie działek nr 649/2, 652/2, 651/651 o łącznej pow. 0,60 ha położonych w obrębie KOBYLIN gm. Goworowo za mienie gromadzkie (gminne).

Rozprawa odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce, pok. 103b (I piętro).

W związku z tym wzywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony oraz świadków w przedmiotowym postępowaniu (osobiści lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.

Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 kpa).

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b, od godz. 9.00 do 15.00. Dodatkowe informacje można   uzyskać   pod   nr   tel. 29 714 16 10.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Goworowo
  2. Sołtys wsi Kobylin gm. Goworowo
  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:27, 07-06-2022
Data wygaśnięcia :12:27, 07-07-2022
Wyświetleń :35