Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE  [GBN.6820.10.2022]

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE  [GBN.6820.10.2022]

GBN.6820.10.2022                                                                      Ostrołęka, 20 lipca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 140)                              

                              

                               Starosta   Ostrołęcki   zawiadamia,

że w dniu 09 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 150/2 o pow. 0,06 ha położonej w obrębie DZBĄDZEK gm. Goworowo.

Rozprawa odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 103b (I piętro).  

W związku z powyższym wzywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony oraz świadków w przedmiotowym postępowaniu (osobiści lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.

Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 kpa).

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b, od godz. 9.00 do 15.00. Dodatkowe informacje można   uzyskać   pod   nr   tel. 29 714 16 10.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Goworowo
  2. Sołtys wsi Dzbądzek

gm. Goworowo

  1. a/a
Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :00:10, 22-07-2022
Data wygaśnięcia :00:10, 21-08-2022
Wyświetleń :34