Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o rozprawie [GN.6820.4.2024]

ZAWIADOMIENIE o rozprawie [GN.6820.4.2024]

GN.6820.4.2024                                                                      Ostrołęka, dnia 22 lutego 2024 r.

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 140), zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2024 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce, pok. 103b, przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 695 położonej w obrębie SUCHCICE gm. Czerwin.

W związku z tym wzywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony oraz świadków w przedmiotowym postępowaniu (osobiści lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.

Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 kpa).

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b, od godz. 9.00 do 14.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 764-32-41 w. 210.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Czerwin
  2. Sołtys wsi Suchcice gm. Czerwin
  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :23:31, 26-03-2024
Data wygaśnięcia :23:31, 25-04-2024
Wyświetleń :45