Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE [GBN.6820.9.2022]

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE [GBN.6820.9.2022]

GBN.6820.9.2022                                                                         Ostrołęka, 25 lipca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 140), zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce, pok. 103b, przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 120 położonej w obrębie TOMASZE gm. Czerwin.

W związku z tym wzywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony oraz świadków w przedmiotowym postępowaniu (osobiści lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.

Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 kpa).

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b, od godz. 9.00 do 14.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 764-32-41 w. 210.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Czerwin
  2. Sołtys wsi Tomasze

gm. Czerwin

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:31, 25-07-2022
Data wygaśnięcia :15:31, 24-08-2022
Wyświetleń :31