Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE [GBN.6820.8.2021]

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE [GBN.6820.8.2021]

GBN.6820.8.2021                                                                                             Ostrołęka, 10 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703)                            

                    

Starosta Ostrołęcki zawiadamia,

że w dniu 07 lipca 2021r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji administracyjnej o uznaniu działki nr 171/2 o pow. 0,03 ha położonej w miejscowości Daniszewo gm. Rzekuń za mienie gromadzkie (gminne).

W związku z tym wzywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony oraz świadków w przedmiotowym postępowaniu (osobiści lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.

Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 kpa).

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b, od godz. 8.00 do 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 29 7141610.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Rzekuń

celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Goworowo na okres 14 dni

i odesłanie 1 egz. ze wskazaniem daty wywieszenia;

  1. Sołtys wsi Daniszewo gm. Rzekuń

celem zapoznania mieszkańców wsi w sposób

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz odesłanie 1 egz. ze wskazaniem daty ogłoszenia;

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:38, 10-06-2021
Data wygaśnięcia :12:38, 10-07-2021
Wyświetleń :23