Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE [GN.683.3.58.2022]

ZAWIADOMIENIE [GN.683.3.58.2022]

Ostrołęka, dnia 06 lutego 2024 roku

GN.683.3.58.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Starosta Ostrołęcki prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 350/1 o pow. 0,0046 ha położoną w obrębie Czerwińskie gm. Baranowo, która z mocy prawa stanie się własnością Gminy Baranowo z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 14/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21-07-2022 r. znak: BOŚiR.6740.1.6.2022 obejmująca: „rozbudowę drogi gminnej nr 250118W Czerwińskiej- Czarnotrzew od km. 0+694,42 do km 2+885,85” gmina Baranowo, woj. mazowieckie - stała się ostateczna.

Działka nr 350/1 wydzielona została z nieruchomości oznaczonej przed podziałem nr 350, w dniu wydania decyzji ZRID posiadająca nieuregulowany stan prawny (współwłaściciel nie żyje i nie zostało przeprowadzone po nim postępowanie spadkowe).

Stosownie do treści art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwanej dalej „specustawą” odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Organem właściwym do orzekania w przedmiotowej sprawie jest starosta.

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości (art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej „ugn”).

Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W myśl art. 113 ust. 7 przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z operatem szacunkowym oraz zgłosić swoje roszczenia w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 1000 do 1400 w terminie 14 dni od podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości. W przypadku niezgłoszenia się wymienionych osób ustalone odszkodowanie podlega złożeniu do depozytu sądowego.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:43, 07-02-2024
Data wygaśnięcia :12:43, 08-03-2024
Wyświetleń :34