Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE [GN.683.2.591.2021]

ZAWIADOMIENIE [GN.683.2.591.2021]

Ostrołęka, dnia 21 listopada 2023 roku

GN.683.2.591.2021Z A W I A D O M I E N I ENiniejszym zawiadamiam, że Starosta Ostrołęcki zgromadził materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowania za działki nr 76 i 497 położone w obrębie Pełty gm. Myszyniec, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 12/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.08.2021 r. znak: BOŚiR.6740.1.5.2021 obejmująca: „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2505W Myszyniec – Pełty – granica województwa od ok. km 1+518,00 do ok. km 8+000,00 z budową oświetlenia ulicznego w obrębie ewidencyjnym Myszyniec, Myszyniec Stary, Pełty gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie” - stała się ostateczna.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z operatem szacunkowym oraz zgłosić swoje roszczenia w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 1000 do 1400 w terminie 7 dni od podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości. W przypadku niezgłoszenia się wymienionych osób ustalone odszkodowanie podlega złożeniu do depozytu sądowego.Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:35, 22-11-2023
Data wygaśnięcia :13:35, 22-12-2023
Wyświetleń :92