Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE [GN.683.2.131.2021]

ZAWIADOMIENIE [GN.683.2.131.2021]

Ostrołęka, dnia 14 marca 2024 roku

GN.683.2.131.2021

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że Starosta Ostrołęcki zgromadził materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowania za działkę nr 655/3, położoną w obrębie Jarnuty gm. Czerwin, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 8/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21-04-2021 r. znak: BOŚiR.6740.1.20.2020 obejmująca: „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2568W od km 8+300,00 do km 15+100,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w miejscowości Bobin, w obrębie ewidencyjnym Bobin, Jarnuty, Tomasze gm. Czerwin oraz w obrębie ewidencyjnym Zapieczne gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie - stała się ostateczna.

Na podstawie art. 10 §1 Kodeksu podstępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania, w tym z operatem szacunkowym, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić
na piśmie ostateczne żądania
w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 10°° do 14°°.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:46, 19-03-2024
Data wygaśnięcia :14:46, 18-04-2024
Wyświetleń :43