Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE [GN.683.2.12.2022]

ZAWIADOMIENIE [GN.683.2.12.2022]

GBN.6821.8.12.2016                                                                               Ostrołęka, 03 czerwca 2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Nawiązując do wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Wólka Brzezińska postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wólka Brzezińska gm. Goworowo – informuję, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie.

W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), strony postępowania przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag, złożyć końcowe oświadczenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W myśl z art. 41 § 2 kpa w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Dokumentacja udostępniona jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 16.00.

Otrzymują:

  1. Urząd Gminy w Goworowie

  2. Sołtys wsi Wólka Brzezińska

gm. Goworowo

  1. Tomasz Władysław Garwacki

  2. Mirosław Radecki

  3. Krzysztof Jan Borczon

  4. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:38, 06-06-2022
Data wygaśnięcia :13:38, 06-07-2022
Wyświetleń :31