Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE [GN.6820.7.2022]

ZAWIADOMIENIE [GN.6820.7.2022]

GN.6820.7.2022                                                                                 Ostrołęka, 30 czerwca 2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 985 o pow. 0,1924 ha położonych w obrębie Myszyniec gm. Myszyniec.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), strony postępowania mogą (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić na piśmie ostateczna żądania w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja udostępniona jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 16.00.

Otrzymują:

  1. Burmistrz Myszyńca

(2 egz. – w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 14 dni oraz publikację w BIP Gminy Myszyniec;

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:13, 01-07-2022
Data wygaśnięcia :13:13, 31-07-2022
Wyświetleń :39