Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE [GN.6820.6.2022 ]

ZAWIADOMIENIE [GN.6820.6.2022 ]

GN.6820.6.2022                                                                                                                                   Ostrołęka, 14 lipca 2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 649/2, 652/2, 651/651 o łącznej pow. 0,60 ha położonych w obrębie Kobylin gm. Goworowo.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), strony postępowania mogą (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić na piśmie ostateczna żądania w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja udostępniona jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 10.00 do 14.00.

Otrzymują:
  1. Wójt Gminy Goworowo

  2. Sołtys wsi Kobylin

gm. Goworowo

  1. a/a

Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:42, 14-07-2022
Data wygaśnięcia :12:42, 13-08-2022
Wyświetleń :37