Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE [GN.6820.5.2024]

ZAWIADOMIENIE [GN.6820.5.2024]

GN.6820.5.2024                                                                  Ostrołęka, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 158 o pow. 2,22 ha położonej w obrębie KORCZAKI gm. Rzekuń.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), strony postępowania mogą (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić na piśmie ostateczna żądania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja udostępniona jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 9.00 do 14.00.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Rzekuń

  2. Sołtys wsi Korczaki gm. Rzekuń

  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:12, 22-04-2024
Data wygaśnięcia :14:12, 22-05-2024
Wyświetleń :62