Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE [GN.6820.17.2023]

ZAWIADOMIENIE [GN.6820.17.2023]

GN.6820.17.2023                                                                                        Ostrołęka, dnia 10 listopada 2023 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 107 i 249 położonych w obrębie DZBĄDZEK gm. Goworowo.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b, w godzinach pracy urzędu (tj. od 9.00 do 14.00) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Goworowo

  2. Sołtys wsi DZBĄDZEK

gm. Goworowo

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:31, 14-11-2023
Data wygaśnięcia :15:31, 14-12-2023
Wyświetleń :43