Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE [GN.6820.14.2023]

ZAWIADOMIENIE [GN.6820.14.2023]

GN.6820.14.2023                                                                                   Ostrołęka, dnia 15 listopada 2023 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 391 o pow. 0,51 ha położonej w obrębie BORAWE gm. Rzekuń.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), strony postępowania mogą (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić na piśmie ostateczna żądania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja udostępniona jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 9.00 do 14.00.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Rzekuń

  2. Sołtys wsi B gm. Rzekuń

  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:45, 15-11-2023
Data wygaśnięcia :12:45, 15-12-2023
Wyświetleń :42