Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Sprzedam

ZAWIADOMIENIE [GBN.6820.15.2022]

ZAWIADOMIENIE [GBN.6820.15.2022]

GBN.6820.15.2022                                                                                                                                             Ostrołęka, 13 lipca 2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 140)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego o uznanie za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 254/2 o pow. 0,19 ha w obrębie ewidencyjnym Cięćk gm. Myszyniec.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty, z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu podstępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b w godzinach od 10°° do 14°° w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

  1. Burmistrz Myszyńca

  2. Sołtys wsi Cięćk

gm. Myszyniec

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:06, 13-07-2022
Data wygaśnięcia :13:06, 12-08-2022
Wyświetleń :46