Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

GBN.6820.18.2019                                                                                                      Ostrołęka, 11 marca 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), przed wydaniem decyzji w sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działek oznaczonych nr 28 i 31 położonych w miejscowości Gostery gm. Czerwin, uzupełnić materiał dowodowy, składać pisemne wyjaśnienia i dokumenty oraz złożyć końcowe oświadczenie przed wydanie decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Dokumentacja udostępniona jest w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 16.00.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Czerwin

  2. Sołtys wsi Gostery gm. Czerwin

  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:56, 11-03-2020
Data wygaśnięcia :14:56, 10-04-2020
Wyświetleń :59