Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

Zawiadomienie

Zawiadomienie

GBN.6821.8.4.2019                                                                                             Ostrołęka, 06 sierpnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks   postępowania     administracyjnego    (tj.  Dz.U. z  2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi DANIŁOWO, wykazu gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, w skład której wchodzą działki nr 21 o pow. 0,71 ha i nr 127 o pow. 0,67 ha w obrębie ewidencyjnym Daniłowo gm. Goworowo, uznanej za wspólnotę gruntową decyzją Nr G.II-7098/1/91 z dnia 21-06-1991 r. wydaną przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Ostrołęce - w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.).

Stosownie do art. 73 Kpa strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą przeglądać akta sprawy w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce – Wydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami ul. Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b.

Zgodnie z treścią art. 10 Kpa strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego, składać wyjaśnienia oraz wnioski dowodowe.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Goworowo

  2. Sołtys wsi Daniłowo

gm. Goworowo

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :09:40, 07-08-2019
Data wygaśnięcia :09:40, 06-09-2019
Wyświetleń :56