Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

GBN.6820.7.2019                                                                                                       Ostrołęka, 30 lipca 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o rozszerzeniu przedmiotu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 703)

z a w i a d a m i a m

iż pismem z dnia 23-04-2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 147 o pow. 0,21 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Brodowe Łąki gm. Baranowo.

W trakcie prowadzonego postępowania po złożeniu wyjaśnień przez Wójta Gminy Baranowo oraz mieszkańców wsi Brodowe Łąki na rozprawie administracyjnej w dniu 12-07-2019 r. ustalono, że regulacjom przewidzianym w art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, będą podlegały również działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 223 o pow. 0,54 ha, nr 149/1 o pow. 0,0048 ha, nr 149/3 o pow. 0,25 ha położone we wsi Brodowe Łąki gm. Baranowo.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z art. 10 § 1 Kpa informuję, że strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Baranowo

  2. Sołtys wsi Brodowe Łąki

gm. Baranowo

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :18:15, 30-07-2019
Data wygaśnięcia :18:15, 29-08-2019
Wyświetleń :37