Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

GBN.6820.11.2019                                                                                           Ostrołęka, 22 lipca  2019 r.

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 703), zawiadamiam, że w dniu  19 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji o uznaniu działek nr 511 i 206/2 położonych w miejscowości Nogawki gm. Goworowo za mienie gromadzkie (gminne).

W związku z tym wzywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony oraz świadków w przedmiotowym postępowaniu (osobiści lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.

Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 kpa).

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b, od godz. 8.00 do 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 764-32-41 w. 210.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Goworowo
  2. Sołtys wsi Nogawki
  3. Goworowo
  4. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:03, 23-07-2019
Data wygaśnięcia :10:03, 22-08-2019
Wyświetleń :43