Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

Z A W I A D O M I E N I E  o wszczęciu postępowania

Z A W I A D O M I E N I E  o wszczęciu postępowania

                                                                                                            Ostrołęka, dnia 31 lipca 2020 roku

GBN. 683.3. 31 .2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 12 ust.4a i art. 18 ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1474 ze zm.)      

Starosta Ostrołęcki

z a w i a d a m i a, że  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie  ustalenia odszkodowania za działkę nr 59/1 o pow. 0,0229 ha położoną w obrębie Dylewo gm. Kadzidło, która  z mocy prawa stanie się własnością Gminy Kadzidło, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 2/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21-05-2020 r. znak: GBN.6740.1.1.2020  obejmująca: „Budowę i rozbudowę drogi – ulicy Sportowej w Dylewie gm. Kadzidło" - stanie się ostateczna.

Działka nr 59/1  wydzielona została z nieruchomości oznaczonej przed podziałem nr 59 (brak księgi wieczystej), w dniu wydania decyzji ZRID posiadającej nieuregulowany stan prawny.

Uprawnionymi do otrzymania odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość, w przypadku śmierci osoby posiadającej dziedziczne prawa rzeczowe do nieruchomości, są jej spadkobiercy. Ustalenie kręgu spadkobierców następuje poprzez wydanie przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 669 Kpc) lub na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza (art. 95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie).

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości (art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej „ugn”).

Starosta Ostrołęcki nie miał w tym przypadku możliwości ustalenia, komu przysługuje przymiot strony w postępowaniu o ustalenie odszkodowania za działkę nr 59/1 położoną w obrębie Dylewo gm. Kadzidło, która z mocy prawa stanie się własnością Gminy Kadzidło. W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby zgłosiły się do Starostwa Powiatowego  w Ostrołęce Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 10°° do 14°° celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:55, 03-08-2020
Data wygaśnięcia :15:55, 02-09-2020
Wyświetleń :45