Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

Z A W I A D O M I E N I E  [GN.6820.10.2022]

Z A W I A D O M I E N I E  [GN.6820.10.2022]

GN.6820.10.2022                                                                 Ostrołęka, 31 sierpnia  2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 150/2 o pow. 0,06 ha położonej w obrębie DZBĄDZEK gm. Goworowo.

Na podstawie  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), strony postępowania mogą (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić na piśmie ostateczna żądania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja udostępniona jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 9.00 do 15.00.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Goworowo

(2 egz. – w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 14 dni oraz publikację  w BIP Gminy Goworowo;                                                                              

  1. Sołtys wsi Dzbądzek gm. Goworowo

(2 egz. – w celu podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w tej miejscowości oraz zwrot 1 egz. zawiadomienia z podaniem daty publicznego ogłoszenia);

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:57, 01-09-2022
Data wygaśnięcia :15:57, 01-10-2022
Wyświetleń :41