Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

GBN.6820.7.2020                                                                        Ostrołęka, 02 listopada 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 703)

                                  Starosta  Ostrołęcki  zawiadamia

o wszczęciu  postępowania administracyjnego o uznanie za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 112 o pow. 0,51 ha,  położonej w obrębie ewidencyjnym CHOROMANY-WITNICE  gm. Czerwin.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty, z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z art. 10 § 1 Kpa informuję, że strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

            Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  1. podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w tej miejscowości;
  2. wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce oraz w Urzędzie Gminy Czerwin;
  3. ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu i Gminy Czerwin;
  4. ogłoszenie na stronie www.eostroleka.pl .

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Czerwin
  2. Sołtys wsi Choromany-Witnice
  1. Czerwin
  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :18:35, 03-11-2020
Data wygaśnięcia :18:35, 03-12-2020
Wyświetleń :54