Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Ostrołęka, dnia 26 października 2020 roku

GBN. 683.3. 74 .2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4a i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363.)

Starosta Ostrołęcki

z a w i a d a m i a, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 161/3 o pow. 0,0095 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Goworowo gm. Goworowo, która z mocy prawa stanie się własnością Gminy Goworowo, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 7/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24-08-2020 r. znak: GBN.6740.1.8.2020 obejmująca: „Budowę drogi gminnej – ul. Witosa w miejscowości Goworowo” gm. Goworowo, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie - stanie się ostateczna.

Stosownie do treści art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwanej dalej „specustawą” odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Organem właściwym do orzekania w przedmiotowej sprawie jest starosta.

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości (art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej „ugn”).

Starosta Ostrołęcki wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości, zgłaszały swoje roszczenia.

Stosownie do art. 41 §1 Kodeksu podstępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 §2 K.p.a.).

Na podstawie art. 10 §1 Kodeksu podstępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 10°° do 14°° w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:42, 26-10-2020
Data wygaśnięcia :12:42, 25-11-2020
Wyświetleń :44