Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

GBN.6820.11.2016                                                                                                     Ostrołęka, 30 lipca 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Nawiązując do wszczętego z urzędu postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 121 o pow. 2,22 ha położonej we wsi Dzbenin gm. Rzekuń – informuję, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie.

W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), strony postępowania przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag, złożyć końcowe oświadczenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W myśl z art. 41 § 2 kpa w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Dokumentacja udostępniona jest w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 16.00.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Rzekuń

  2. Sołtys wsi Dzbenin gm. Rzekuń

  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :18:14, 30-07-2019
Data wygaśnięcia :18:14, 29-08-2019
Wyświetleń :38