Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Specjalista ds. księgowości

Ogłoszenie

Energa Serwis Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. księgowości

Spółka: Energa Serwis Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Ostrołęka, woj. Mazowieckie

Oczekiwania:

·       wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość, ekonomia),

·       praktyczna wiedza z zakresu: rachunkowości finansowej i zarządczej, budżetowania i kontroli kosztów, analizowanie danych finansowych,

·       wiedza z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz przepisów podatkowych,

·       wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,

·       biegłość w posługiwaniu się programem MS Excel,

·       prawo jazdy kat. B.

Do głównych obowiązków będzie należało m.in.:

·       współpraca z Centrum Usług Wspólnych,

·       sprawdzanie i dekretowanie faktur,

·       monitorowanie i akceptacja płatności,

·       współpraca przy sporządzaniu sprawozdań finansowych,

·       bieżąca analiza przepisów rachunkowych, podatkowych i prawa bilansowego,

·       udzielanie wsparcia merytorycznego innym komórkom organizacyjnym w zakresie zagadnień finansowo-księgowych,

·       przygotowanie zestawień i raportów na potrzeby Zarządu i GK Energa,

·       współpraca z instytucjami zewnętrznymi US, GUS,

·       planowanie długoterminowe oraz operacyjne obejmujące opracowanie projektu planu ekonomiczno-finansowego Spółki.

Oferujemy:

·       stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

·       atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia,

·       atrakcyjny pakiet socjalny,

·       narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,

·       możliwość rozwoju osobistego.

Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji doświadczenia oraz umiejętności Kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów praktycznych.

CV i list motywacyjny należy przesyłać do dnia 02.09.2022 r. na adres mailowy: Mariola.Kowalska@energa.pl

z dopiskiem: Specjalista ds. księgowości

Informacja

o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Serwis dla kandydatów do pracy

Energa Serwis Sp. z o.o. w procesie naboru pracowników przetwarza dane osobowe przekazane przez kandydatów do pracy.

Przekazanie danych osobowych określonych w art.221 § 1-2 Kodeksu pracy jest obowiązkowe.

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Energa Serwis Sp. o.o.

Jeżeli przekazane informacje obejmują dane szczególnych kategorii, o których mowa
w art. 9
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy
o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Serwis Sp. z o.o. moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji n stanowisko: Specjalista ds. personalnych
i administracyjnych.

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub dane te będą zbędne w procesie naboru, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna

dla osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Energa Serwis Sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Energa Serwis Sp. z o.o., zwana dalej Energa Serwis, z siedzibą w Ostrołęce, przy ulicy Celnej 13.

2)     Nasze dane kontaktowe to: e-mail energaserwis@energa.pl, adres korespondencyjny 07-410 Ostrołęka, ul. Celna 13.

3)     Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energaserwis@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Serwis wskazany w pkt. 2.

4)     Dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie:

a.      przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy, na podstawie z art. 22¹  Kodeksu Pracy, zgodnie art. 6 ust 1 lit. c RODO;

b.      przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan

c.      z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne, niż wynikające z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnych kategorii;

d.      przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przesłanych,
w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO;

e.      podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

f.        realizacji prawnie uzasadnionego interesu Energa Serwis, w tym m.in. weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, archiwizacji protokołu z naboru, zawierającego dane podstawowe, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

5)     Przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

a.      imię (imiona) i nazwisko:

b.      data urodzenia;

c.      dane kontaktowe kandydata;

d.      wykształcenie;

e.      kwalifikacje zawodowe;

f.        przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

g.      inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono je
w dokumentach aplikacyjnych:

h.      dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je

i.        w dokumentach aplikacyjnych i wyrażono wyraźną, pisemną zgodę na ich przetwarzanie.

6)     Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

a.      organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania, instytucje państwowe, podmioty upoważnione do prowadzenia kontroli, gdy wystąpią
z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną;

b.      Podmiot Dominujący w Grupie Orlen oraz inne podmioty z Grupy Orlen, w tym Energa SA oraz inne podmioty z Grupy Energa, w celu wykonywania posiadanych uprawnień i realizacji zawartych umów;

c.      biegli rewidenci, doradcy prawni, audytorzy zewnętrzni, doradcy podatkowi;

d.      podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia spraw sądowych;

e.      podmioty dostarczające korespondencję, w tym również w formie elektronicznej;

f.        podmioty świadczące usługi pośrednictwa w zatrudnieniu, w tym specjalistyczne portale, np. pracuj.pl;

g.      podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;

h.      podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez Energa Serwis;

i.        podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez Energa Serwis, w tym poczty elektronicznej.

Energa Serwis może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działających na jej rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonania czynności na udokumentowane polecenie Energa Serwis, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych na poziomie nie niższym niż w Energa Serwis.

7)     Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji a po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie zniszczone. Pojęcie „zakończenie rekrutacji” Energa Serwis definiuje jako moment zatrudnienia, po okresie próbnym, pracownika na czas określony/nieokreślony. Zakończenie rekrutacji nie może nastąpić później niż 4 miesiące od rozstrzygnięcia rekrutacji (wyboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO, dane te będą przetwarzane do momentu ustania tego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9)     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie służyło do podejmowania decyzji, dotyczących Pani/Pana, w sposób zautomatyzowany lub do profilowania.

10) Informujemy o przysługującym prawie do:

a.      dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii,
z uwzględnieniem faktu, że Energa Serwis może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;

b.      sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;

c.      żądania od Energa Serwis. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, w tym m.in. w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

d.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora;

e.      wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

f.        usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki, wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.

Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z Energa Serwis lub IOD (dane kontaktowe wskazane są w pkt. 2 oraz pkt. 3).

11) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie przez Energa Serwis Pani/Pana danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.

Dane kontaktowe :
Telefon :
885XXXXXX pokaż
E-mail :
mariola.kowalsk pokaż
WWW :www.energaserwis.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:50, 25-08-2022
Data wygaśnięcia :13:50, 08-09-2022
Wyświetleń :137