Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

PRDM OSTRADA -Specjalista ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych

Przedsiębiorstwo   Robót   Drogowo – Mostowych

„O S T R A D A”  Sp. z o.o.

07 – 410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2

Poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych

Zakres zadań:

 • Naliczanie wynagrodzeń, ekwiwalentów pieniężnych i innych dodatków dla pracowników, sporządzanie list wypłat oraz ustalanie uprawnień i naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wypadkowych.,
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz prowadzenie rozliczeń z US z tytułu zobowiązań podatkowych i z ZUS z tytułu potrącanych i odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu potrącanych i odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • Miesięczne rozliczanie deklaracji PFRON
 • Terminowe udzielanie pisemnych informacji komornikom sądowym w sprawie zajęcia wynagrodzenia,
 • Wystawianie pracownikom zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe/średnie Ekonomiczne, finanse i rachunkowość
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w pracy na podobnym stanowisku.
 • Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • Dobra organizacja pracy
 • Dokładność, skrupulatność
 • Znajomość  PŁATNIK, ORACLE, PFRON, ZUS
 • CV i list motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego wraz z CV ze zdjęciem w siedzibie firmy lub przesłanie z dopiskiem Spec. ds. wynagrodzeń drogą elektroniczną na adres: kadry@ostrada.pl

W związku ze złożoną przez Panią/Pana ofertą do pracy informujemy, że:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań pracodawcy w celu rozpatrzenia złożonej oferty pracy i ewentualnego skontaktowania się z Panią/Panem w celu przeprowadzenia dalszej procedury rekrutacyjnej jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce (07-410), ul. Lokalna 2, dalej „Ostrada” lub „administrator”.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Kodeksu Pracy w zakresie imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
  2. w przypadku cudzoziemców: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy o cudzoziemcach, a także ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci, obywatelstwa, serii i nr oraz daty wydania i ważności dokumentu podróży,
  3. na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – w przypadku podania dodatkowych, innych niż wyżej wymienionych danych, takich jak wizerunek, nr telefonu, adres e-mail, informacje o zdrowiu lub sytuacji rodzinnej, ekonomicznej i społecznej.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 lit a i b jest obowiązkowe.
 4. Podanie przez Państwa dodatkowych danych, o których mowa w pkt. 2 lit c jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wyklucza Państwa z postępowania rekrutacyjnego.
 5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu podjęcia decyzji o zatrudnieniu Pani/Pana, nie jednak dłużej niż trzy miesiące liczone od końca roku, w którym złożona została oferta, po tym czasie dane zostaną zniszczone.

W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. prawo do cofnięcia zgody w zakresie danych przetwarzanych na jej podstawie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody,
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Przesłane przez kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. Prosimy również o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie złożonych przez mnie dokumentów rekrutacyjnych na potrzeby naborów realizowanych przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce 07-410, ul. Lokalna 2, do końca przyszłego roku.”

Dane kontaktowe :
E-mail :
kadry@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:29, 14-01-2022
Data wygaśnięcia :10:29, 28-01-2022
Wyświetleń :54