Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

POSTANOWIENIE [GN.6820.6.2022]

POSTANOWIENIE [GN.6820.6.2022]

GN.6820.6.2022                                                                                     Ostrołęka, 12 stycznia 2023 r.

                

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

Starosta Ostrołęcki

1.       Prostuje z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Starosty Ostrołęckiego z dnia 21-10-2022 r. znak GN.6820.6.2022 w sprawie ustalenia, że działki nr 649 o pow. 0,43 ha, nr 652 o pow. 0,23 ha, nr 651 o pow. 0,02 ha, położone w obrębie Kobylin gm. Goworowo stanowią gromadzkie, w ten sposób, że:

a)     w uzasadnieniu na str. 1 decyzji zdanie:

„Aktualnie działki nr 649/2 o pow. 0,43 ha (stary nr 649), nr 652 o pow. 0,23 ha (stary nr 652), nr 651 o pow. 0,02 ha (651/651), położone w obrębie Kobylin gm. Goworowo wpisane są w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, w jednostce rejestrowej G3 – właściciel nieustalony, władający Gmina Goworowo)”,

zastępuje się zdaniem:  

„Aktualnie działki nr 649/2 o pow. 0,40 ha (stary nr 649), nr 652/2 o pow. 0,18 ha (stary nr 652), nr 651/651 o pow. 0,02 ha (stary nr 651), położone w obrębie Kobylin gm. Goworowo wpisane są w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, w jednostce rejestrowej G3 – właściciel nieustalony, władający Gmina Goworowo)”.

b)     w uzasadnieniu na str. 2 decyzji zdanie:

„Natomiast działki nr 649/2 o pow. 0,40 ha, nr 652/2 o pow. 0,23 ha, nr 651/651 o pow. 002 ha, o nieustalonym stanie prawnym, pozostają nadal we władaniu Gminy Goworowo”, zastępuje się zdaniem:

Natomiast działki nr 649/2 o pow. 0,40 ha, nr 652/2 o pow. 0,18 ha, nr 651/651 o pow. 0,02 ha, o nieustalonym stanie prawnym, pozostają nadal we władaniu Gminy Goworowo”.

2.       W pozostałej części decyzja pozostaje bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

Starosta Ostrołęcki ostateczną decyzją nr GN.6820.6.2022 z dnia 21-10-2022 r. ustalił,      że działki nr 649 o pow. 0,43 ha, nr 652 o pow. 0,23 ha, nr 651 o pow. 0,02 ha, położone w obrębie Kobylin gm. Goworowo stanowią gromadzkie.

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może sprostować z urzędu lub na wniosek błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

W trakcie postępowania wyjaśniającego Starosta Ostrołęcki prawidłowo ustalił stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w  życie ustawy z dnia 29-06-1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 140), tj. w dniu 05 lipca 1963 r. Natomiast w uzasadnieniu decyzji opisując aktualny stan działek według zapisu istniejącego w rejestrze ewidencji gruntów i budynków podano błędne powierzchnie i numery działek. Dlatego zachodzi potrzeba sprostowania oczywistej omyłki na stronie w uzasadnieniu na str. 1 i 2 decyzji Starosty Ostrołęckiego z dnia 21-10-2022 r. znak: GN.6820.6.2022.

Taki błąd jest możliwy do sprostowania, jako oczywista omyłka pisarska, w trybie określonym  w art. 113 § 1 k.p.a. w zw. z art. 126 k.p.a.

Sprostowanie tej oczywistej omyłki nie prowadzi do zmiany merytorycznego rozstrzygnięcia decyzji i nie spowoduje ponownego rozstrzygnięcia sprawy, odmiennego od pierwotnego.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego.

Otrzymują:

1/ Wójt Gminy Goworowo

      07-440 Goworowo

2/ Sołtys wsi Kobylin

      07-440 Goworowo

3/ a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :23:18, 12-01-2023
Data wygaśnięcia :23:18, 11-02-2023
Wyświetleń :47