Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Organizator społeczności lokalnej w CUS w Gminie Czarnia

OGŁOSZENIE o drugim konkursie na stanowisko Organizatora społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia

Link do ogłoszenia: http://www.czarnia.samorzady.pl/art/id/2703

Nazwa jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni
Czarnia 41,
07-431 Czarnia

Nazwa stanowiska:
Organizator społeczności lokalnej
Wymiar etatu: pełen wymiar etatu.
Zatrudnienie: umowa o pracę

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
Długie 13
07-431 Czarnia

Wymagania niezbędne:
Organizatorem społeczności lokalnej może być osoba, która:
1) Ma wykształcenie wyższe;
2) Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia animacji lokalnej lub innych form pracy środowiskowej, w tym pracy ze społecznością lokalną;
3) Uzyskała II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności praca socjalna ze społecznością lokalną lub odbyła szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej (uzupełnienie szkolenia do 31 grudnia 2021 r.);
4) Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego;
5) Posiada obywatelstwo polskie;
6) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
7) Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku;
8) Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:
1) Umiejętność sprawnej organizacji pracy.
2) Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
3) Kultura osobista.
4) Umiejętność współpracy w grupie.
5) Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
6) Prawo zjazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie na bieżąco rozeznania:
- potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających,
- potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających.
2) Opracowywanie, w oparciu o wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających, planu organizowania społeczności lokalnej i jego aktualizacji oraz realizacja tego planu.
3) Podejmowanie działań w celu aktywizacji wspólnoty samorządowej, w szczególności organizowanie działań wspierających.
4) Inicjowanie innych niż określone w pkt 3 działań zmierzających do wzmocnienia więzi społecznych i integracji wspólnoty samorządowej.
Współpraca podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum animację lokalną lub inne formy pracy środowiskowej.
5) Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej.

Wymagane dokumenty:
1) CV (z własnoręcznym podpisem).
2) List motywacyjny (z własnoręcznym podpisem).
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż pracy), odbyte szkolenia i kursy.
4) Oświadczenie kandydata o uzupełnieniu do 31 grudnia 2021r. (jeśli nie posiada) szkolenia z zakresu organizacji społeczności lokalnej.
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(z własnoręcznym podpisem).
5) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na wskazanym stanowisku (z własnoręcznym podpisem).
6) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (z własnoręcznym podpisem).
7) Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego (z własnoręcznym podpisem).
8) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (z własnoręcznym podpisem).
9) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnych innych niż wymienione w art. 221 § 1k.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit a Rzeczypospolita Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

Przewidywany termin zatrudniania na stanowisku 01 maja 2021 r.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być własnoręcznie podpisane.

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 19 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00:
- Osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni, Czarnia 41, 07-431 Czarnia. Koperty powinny być opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Organizatora społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” lub
- Drogą elektroniczną na adres gopsczarnia@interia.pl z dopiskiem w tytule „Konkurs na stanowisko Organizatora społeczności lokalnej”
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni. Dokumenty, które wpłyną do GOPS w Czarni po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą 07-431 Czarnia, Czarnia 41, w imieniu którego działania realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : kancelaria@drmendyk.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit .c w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika.
Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej.
Osoba której dane dotyczą ma prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Lokalizacja:
Dane kontaktowe :
Telefon :
297XXXXXX pokaż
E-mail :
gopsczarnia@ pokaż
WWW :www.czarnia.samorzady.pl/art/id/2703
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:13, 07-04-2021
Data wygaśnięcia :13:13, 07-05-2021
Wyświetleń :35