Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OGŁOSZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [GN.6853.4.2024]

OGŁOSZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [GN.6853.4.2024]

Ostrołęka, 23 lutego 2024 r.

GN.6853.4.2024

Ogłoszenie

Starosty Ostrołęckiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 344, ze zm.)  

i n f o r m u j ę  o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kunin gm. Goworowo, oznaczonej jako działka nr 485 o pow. 2,65 ha.

W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż w ewidencji gruntów jako podmiot ewidencyjny wskazano „nieustalona własność”. Dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.  

                W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, tj. wybudowanie sieci kablowej nN-0,4kV, zgodnie z decyzją Nr 3/2023 Wójta Gminy Goworowo z dnia 10-01-2024 r. znak: RI.6733.3.2023.NK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce,  przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i, w godzinach 9°° - 14°° (od poniedziałku do piątku).

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:16, 26-02-2024
Data wygaśnięcia :14:16, 27-03-2024
Wyświetleń :77