Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE   STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  o korekcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego [BOŚiR.6740.1.5.2024]

OBWIESZCZENIE   STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  o korekcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego [BOŚiR.6740.1.5.2024]
STAROSTA OSTROŁĘCKI

Plac gen. J. Bema 5

07 – 410 Ostrołęka

Ostrołęka, 7 maja 2024 r.

BOŚiR.6740.1.5.2024

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o korekcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., dalej Kpa)

zawiadamiam

że na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 01.03.2024 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: Rozbudowę drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyska – Bakuła oraz budowę i rozbudowę drogi powiatowej relacji Oborczyska – Bakuła – Kalisko, w obrębie ewidencyjnym Baranowo, Czerwińskie, Oborczyska, Bakuła i Kalisko, gm. Baranowo, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem, według katastru nieruchomości)

- 12, 1233, 87 (87/1, 87/2), 76 (76/1, 76/2), 124 (124/1, 124/2) w obrębie ewidencyjnym Baranowo, gm. Baranowo;

- 83, 463 (463/1, 463/2), 100 (100/1, 100/2), 98/2 (98/3, 98/4), 196 (196/1, 196/2), 97 (97/1, 97/2), 94 (94/1, 94/2), 92/1 (92/5, 92/6), 90 (90/1, 90/2), 88/2 (88/3, 88/4), 86 (86/1, 86/2), 84 (84/1, 84/2), 85 (85/1, 85/2), 87/2 (87/5, 87/6), 87/1 (87/3, 87/4), 89/1 (89/3, 89/4), 96 (96/1, 96/2), 98/1 (98/5, 98/6) 462 (462/1, 462/2) w obrębie ewidencyjnym Czerwińskie, gm. Baranowo;

- 1403, 1045, 227/5, 1043, 1044/1, 1392/1, 1393/3, 725/1, 1391/1, 1392/3, 2014/355, 275/1, 282/3, 290/1, 291/1, 292/1, 299/1, 2013/355, 274/1, 281/1, 289/1, 298/1, 308/1, 313/1, 1428/10, 1428/8, 333/5, 338/3, 343/19, 343/17, 349/1, 354/1, 359/1, 364/1, 372/1, 319/1, 334/1, 339/1, 344/5, 344/3, 365/1, 373/1, 1416/1, 1048/1, 540/1, 539/3, 585/5, 585/3, 584/1, 583/1, 582/1, 581/1, 580/1, 579/1, 578/1, 586/1, 577/1, 576/1, 575/1, 574/1, 573/1, 572/5, 572/3, 571/1, 638/2, 637/1, 638/1, 1408 (1408/1, 1408/2), 1380 (1380/1, 1380/2, 1380/3), 1340 (1340/1, 1340/2, 1340/3), 1335 (1335/1, 1335/2), 1334 (1334/1, 1334/2), 1333 (1333/1, 1333/2), 1332 (1332/1, 1332/2), 1406 (1406/1, 1406/2), 1351 (1351/1, 1351/2), 1348 (1348/1, 1348/2), 1343 (1343/1, 1343/2), 1342 (1342/1, 1342/2), 1 (1/1, 1/2,), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 14 (14/1, 14/2), 20 (20/1, 20/2), 26/1 (26/3, 26/4), 26/2 (26/5, 26/6), 32 (32/1, 32/2), 38 (38/1, 38/2), 44 (44/1, 44/2), 50 (50/1, 50/2), 56 (56/1, 56/2), 55 (55/1, 55/2), 61 (61/1, 61/2), 67 (67/1, 67/2), 74/2 (74/3, 74/4), 81/2 (81/3, 81/4), 88 (88/1, 88/2), 97 (97/1, 97/2), 105 (105/1, 105/2), 113 (113/1, 113/2), 121 (121/1, 121/2), 129 (129/1, 129/2), 137 (137/1, 137/2), 145 (145/1, 145/2), 2011/354 (2011/355, 2011/356), 155/1 (155/4, 155/5), 163 (163/1, 163/2), 1429 (1429/1, 1429/2), 180 (180/1, 180/2), 188 (188/1, 188/2), 196 (196/1, 196/2), 204 (204/1, 204/2), 212 (212/1, 212/2), 220 (220/1, 220/2), 228 (228/1, 228/2), 179 (179/1, 179/2), 187 (187/1, 187/2), 195 (195/1, 195/2), 234 (234/1, 234/2), 241/2 (241/3, 241/4), 248 (248/1, 248/2), 255 (255/1, 255/2), 261/2 (261/3, 261/4), 267/6 (267/8, 267/9), 1392/5 (1392/6, 1392/7), 1392/4 (1392/8, 1392/9, 1392/10), 680 (680/1/, 680/2, 680/3), 1393/2 (1393/4, 1393/5), 719 (719/1, 719/2, 719/3) 676/2 (676/3, 676/4), 716 (716/1, 716/2), 717 (717/1, 717/2), 715 (715/1, 715/2), 177 (177/1, 177/2), 157 (157/1, 157/2), 147 (147/1, 147/2), 706 (706/1, 706/2), 729 (729/1, 729/2), 728/1 (728/3, 728/4), 725/2 (725/3, 725/4), 1391/2 (1391/3, 1391/4), 637/4 (637/5, 637/6, 637/7), 637/3 (637/8, 637/9), 1052 (1052/1, 1052/2), 640 (640/1, 640/2), 1075 (1075/1, 1075/2) w obrębie ewidencyjnym Oborczyska, gm. Baranowo;

- 792/1, 799, 792/2, 795, 48 (48/1, 48/2), 74 (74/1, 74/2), 69 (69/2, 69/3, 69/4, 69/5), 19 (19/1, 19/2), 69/1 (69/6, 69/7), 49 (49/1, 49/2) w obrębie ewidencyjnym Bakuła, gm. Baranowo;

- 2, 68/1, 68/2 (68/3, 68/4) w obrębie ewidencyjnym Kalisko, gm. Baranowo.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone zlokalizowane poza pasem drogowym, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c oraz e–h specustawy:

- działka nr 1392/5 (po podziale działka nr 1392/7) i 1044/2 w obrębie ewidencyjnym Oborczyska, gm. Baranowo.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Korekta obwieszczenia dotyczy działki nr 292/1 w obrębie ewidencyjnym Oborczyska, gm. Baranowo, na której planowana jest inwestycja. W obwieszeniu Starosty Ostrołęckiego z dnia 10.04.2024 r. omyłkowo wskazano działkę nr 292/2.

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej będzie równocześnie decyzją zatwierdzającą podziały nieruchomości na potrzeby ww. inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogąc zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wniosku w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 65D od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:30, piątek 8:00-14:30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Baranowo oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranowo, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :17:52, 07-05-2024
Data wygaśnięcia :17:52, 06-06-2024
Wyświetleń :55